Privatumo politika

Įžanga

Duomenų valdytojas – UAB „MPS Baltic“, kodas 111691043, registracijos adresas M. Valančiaus 1A, Vilnius, ir MPS Enterprises, Paciuksenkatu 27, FI-00270 Helsinki (toliau – MPS arba Bendrovė). UAB „MPS Baltic“ ir MPS Enterprises yra bendri duomenų valdytojai.

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi MPS paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.mpsbaltic.lt.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Bendrovės paslaugomis ir nenaršyti svetainėje www.mpsbaltic.lt.

Asmens duomenų tvarkymo principai

MPS tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis MPS įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV), svetainėje užpildo užklausos formą arba kitu būdu kreipiasi į mus.

Duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui darbo paieškos portalų, kuriuose asmuo talpina savo gyvenimo aprašymą (CV) arba iš paties asmens socialiniuose tinkluose, pvz. LinkedIn, viešai skelbiamos informacijos.

Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėse.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

MPS asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. a) darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugos;
 2. b) tiesioginė vadovų paieška ir kompetencijų vertinimas;
 3. c) karjeros konsultacijos;
 4. d) išdarbinimo paslauga;
 5. e) mokymų organizavimas.

Duomenų subjektų grupės – klientai, besikreipiantys dėl darbo paieškos.

Tvarkomi asmens duomenys – darbovietė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, lytis, namų telefono numeris, pavardė, telefono numeris, vardas, el. paštas adresas, kalbų mokėjimas, šeimyninė padėtis (neprivalomai), kompetencijų ir profesinių savybių vertinimas, darbo užmokesčio lūkesčiai, ir kita informacija. Jeigu duomenų subjektas pats pateikia daugiau papildomos informacijos, įskaitant ir specialiųjų kategorijų, Bendrovė supranta tai kaip aiškiai išreikštą asmens sutikimą tvarkyti jo pateiktus duomenis.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba Bendrovė kandidatų ieško visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose, įvairiose duomenų bazėse, renka rekomendacijas rinkoje.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: potencialūs darbdaviai (prieš teikiant duomenis yra gaunamas asmens, kurio duomenis norima teikti, sutikimas).

 1. f) svetainės lankymo statistikos analizė: IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ ar numato teisės aktai. Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

MPS tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtinais atvejais, konfidencialių atrankų metu, potencialaus kandidato asmens duomenys gali būti perduodami Bendrovės klientams – darbdaviams be išankstinio sutikimo.

Išdarbinimo paslaugos teikimo metu išdarbinamo darbuotojo asmens duomenys gali būti perduodami kitai įdarbinimo agentūrai, kad padidėtų galimybė surasti arba pasiūlyti asmens kompetenciją atitinantį darbą.

Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenys tvarkomi bendroje MPS Enterprise įmonių grupės FileFinder programoje.

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kompetencijų vertinimo paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. MPS, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

 1. a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 4. d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 5. e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
 6. f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 7. g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 8. e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 5 2624425, el. paštu info@mps.lt, atvykti į biurą adresu M. Valančiaus g. 1A, Vilnius.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics ir Leadfeeder pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad MPS gali kreiptis į Jus dėl Bendrovės vykdomų atrankų arba Jūsų užklausos.

MPS gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Paskutinį kartą atnaujinta 2018-04-19.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku Nesutinku