Linkedin
Privatumo politika

Įžanga

Duomenų valdytojas – UAB „MPS Baltic“, kodas 111691043, registracijos adresas M. Valančiaus 1A, Vilnius, ir MPS Enterprises, Paciuksenkatu 27, FI-00270 Helsinki (toliau – MPS arba Bendrovė). UAB „MPS Baltic“ ir MPS Enterprises yra bendri duomenų valdytojai.

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi MPS paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.mpsbaltic.lt.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Bendrovės paslaugomis ir nenaršyti svetainėje www.mpsbaltic.lt.

Asmens duomenų tvarkymo principai

MPS tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis MPS įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV), svetainėje užpildo užklausos formą arba kitu būdu kreipiasi į mus.

Duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui darbo paieškos portalų, kuriuose asmuo talpina savo gyvenimo aprašymą (CV) arba iš paties asmens socialiniuose tinkluose, pvz. LinkedIn, viešai skelbiamos informacijos.

Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėse.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

MPS asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

a) darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugos;
b) tiesioginė vadovų paieška ir kompetencijų vertinimas;
c) karjeros konsultacijos;
d) išdarbinimo paslauga;
e) mokymų organizavimas;
f) kandidatų duomenų bazės administravimas

Gavę duomenų subjekto sutikimą MPS asmens duomenis tvarkys tam, kad galėtų ateityje pasiūlyti duomenų subjektams darbą, informuoti apie karjeros galimybes, surasti klientų poreikius atitinkančius darbuotojus, atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams;

g) darbuotojų paieška įdarbinimui Bendrovėje.

Duomenų subjektų grupės – klientai, besikreipiantys dėl darbo paieškos bei asmenys, kurių asmens duomenys aukščiau nurodytais tikslais surenkami iš viešai prieinamų šaltinių ar išdarbinami asmenys.

Tvarkomi asmens duomenys – darbovietė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, lytis, namų telefono numeris, pavardė, telefono numeris, vardas, el. paštas adresas, kalbų mokėjimas, šeimyninė padėtis (neprivalomai), kompetencijų ir profesinių savybių vertinimas, darbo užmokesčio lūkesčiai, ir kita informacija. Jeigu duomenų subjektas pats pateikia daugiau papildomos informacijos, įskaitant ir specialiųjų kategorijų, Bendrovė supranta tai kaip aiškiai išreikštą asmens sutikimą tvarkyti jo pateiktus duomenis.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba Bendrovė kandidatų ieško visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose, įvairiose viešai pasiekiamose duomenų bazėse, renka rekomendacijas rinkoje, informaciją apie duomenų subjektą Bendrovei gali perduoti kitos įdarbinimo paslaugas teikiančios agentūros. Kai teikiama išdarbinimo paslauga duomenys pirmiausia gali būti gaunami iš duomenų subjekto darbdavio.

Duomenų (įskaitant duomenų subjekto įvertinimą, gautą kompetencijų vertinimo metodikų pagalba) gavėjai ir gavėjų grupės: potencialūs darbdaviai (prieš teikiant duomenis yra gaunamas asmens, kurio duomenis norima teikti, sutikimas).

h) svetainės lankymo statistikos analizė: IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.

MPS Enterprises asmens duomenis tvarko šiais tikslais: kompetencijų vertinimo metodikų taikymas, bendrų informacinių sistemų priežiūra, paslaugų kokybės užtikrinimas.

 

Profiliavimas

Siekdama kuo geriau įvertinti duomenų subjektų kompetencijas, jų atitikimą konkrečiai pozicijai, Bendrovė naudoja personalo kompetencijų vertinimo metodikas. Metodikas sudaro klausimynai, testai, įvairios praktinės užduotys, interviu, kuriuos apibendrinus automatiniu būdu gaunama išsami informacija, rezultatas apie kandidatų, darbuotojų kompetencijas. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su gautu rezultatu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad Bendrovė peržiūrėtų tą metodikų dalį, kuri buvo pagrįsta automatiniu duomenų tvarkymu.

MPS Baltic naudojama  personalo kompetencijų vertinimo metodikos dalis, kuri grindžiama automatiniu gautų duomenų apibendrinimu ir konkretaus rezultato pateikimu yra nuolat testuojama užtikrinant gauto rezultato teisingumą, efektyvumą ir objektyvumą. Duomenų subjekto prašymu Bendrovė jam paaiškins logiką, kuria grindžiamas apibendrinimų rezultatas, gaunamas automatiniu būdu.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

Asmens duomenys, kurie tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu, tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo. Suėjus sutikimo terminui ar jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas bei duomenų subjekto asmens duomenys tokia apimtimi, kiek tai yra susiję su suteikta paslauga (jos teikimo įrodymu ir pan.), 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

MPS tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtinais atvejais, konfidencialių atrankų metu, potencialaus kandidato asmens duomenys gali būti perduodami Bendrovės klientams – darbdaviams duomenų subjektui nenurodant konkretų Bendrovės klientą identifikuojančių duomenų.

Išdarbinimo paslaugos teikimo metu išdarbinamo darbuotojo asmens duomenys gali būti perduodami kitai įdarbinimo agentūrai, kad padidėtų galimybė surasti arba pasiūlyti asmens kompetenciją atitinantį darbą.

Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenys tvarkomi bendroje MPS Enterprise įmonių grupės FileFinder programoje.

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kompetencijų vertinimo, teisines paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. MPS, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

h) teisę susipažinti su esminėmis susitarimo tarp bendrų duomenų valdytojų nuostatomis;

i) naudotis savo teisėmis kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu;

j) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą. Bendrovė atsisakiusi vykdyti duomenų subjekto  reikalavimą, aiškiai nurodys tokio atsisakymo pagrindą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 5 2624425, el. paštu info@mps.lt, atvykti į biurą iš anksto susitarus susitikimo laiką adresu M. Valančiaus g. 1A, Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Rusnė Juozapaitienė, +370 69834316, el. paštas rusne@duomenuapsauga.eu.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Išorinės svetainės

Svetainėje www.mpsbaltic.lt gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines. Šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, todėl Bendrovė rekomenduoja susipažinti su jomis prieš pateikiant asmens duomenis ar pradedant naudotis jose nurodytomis paslaugomis. Bendrovė neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas, už šiose svetainėse renkamus asmens duomenis.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

MPS Baltic slapukai:
Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas? Slapukų privatumo politika
phpsessid Slapukas, būtinas
interneto svetainei funkcionuoti.
Unikalus sesijos ID numeris Ne Kol nesibaigia sesija
terms Sutikimui su privatumo politika. Indetifikuojama ar klientas yra sutikęs su privatumo politika. Ne 7 dienas
_gat Slapukai skirti statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Naršymo duomenys Taip minutę https://policies.google.com/privacy?hl=lt
_ga Naršymo duomenys Taip 2 metai
_gid Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius. Taip 24 val. po sesijos pabaigos
__utma, __utmb, __utmz „Google Analytics“ slapukai. Slapukai skirti rinkodaros tikslams. Saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. Taip iki 2 metų https://policies.google.com/privacy?hl=lt
wp-settings-1,wp-settings-time Slapukai skirti išsaugoti Jūsų pasirinktus tinklapio parametrus ir identifikuoti. Lankytojo parinkčių sąrašas Ne iki 2 metų

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics ir Leadfeeder pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad MPS gali kreiptis į Jus dėl Bendrovės vykdomų atrankų arba Jūsų užklausos.

Privatumo politika nėra laikoma MPS ir duomenų subjekto susitarimu dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika MPS informuoja duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje, todėl MPS gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Paskutinį kartą atnaujinta 2018-05-21.

Siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti teikiamas paslaugas pagal Jūsų interesus, Mes šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sutinku Skaityti plačiau