Išdarbinimas: investicija į verslo ateitį žmonijos senėjimo kontekste

Naujų talentų pritraukimas – sritis, šiandien kelianti nemenkų iššūkių verslui. Nieko nenustebinsime pasakydami,kad tinkamų vadovų ir darbuotojų paieškai bei atrankai skiriamos išties didelės investicijos. Vis dėlto globalūs ekonomikos pokyčiai, technologinė pažanga, vis labiau ryškėjančios visuomenės senėjimo tendencijos irstiprėjančios verslo socialinės atsakomybės tradicijos skatina didelį dėmesį skirti sričiai, kuri iki šiol buvo nemenkaiapleista – darbuotojų išdarbinimui. Pažangiausių pasaulio įmonių valdysenos pavyzdžiai rodo – investicija įatsisveikinimą su talentingais specialistais atsiperka ir tampa vis svarbesne verslo strategijos dalimi.


Ekonominių iššūkių kontekste, klausimas, kas atsakingas už tai, kaip darbuotojui seksis palikus darbo vietą, tampavis aktualesnis. Deja, bet Lietuvoje išdarbinimas vis dar neretai asocijuojasi su teisinių dokumentų sutvarkymu,todėl pamatyti tikrąją vertę sunku. Iš tiesų išdarbinimas yra žymiai platesnis procesas, visų pirma, skirtas padėtiatleidžiamiems darbuotojams, suteikiant jiems emocinę paramą, žinias ir įgūdžius, reikalingus sėkmingai naujoetapo pradžiai.


Pažangiausių įmonių pavyzdžiai rodo, kad tinkamas atsisveikinimas su darbuotojais yra investicija, ir lygiai tokia patsvarbi, kaip ir talentų paieška ar adaptacija naujame darbe. Įvairūs rinkos tyrimai nesunkiai pagrindžia šio procesonaudą, siekiant užtikrinti teigiamą darbuotojų patirtį, įmonės reputaciją darbo rinkoje, socialinę atsakomybę,grindžiamą ne žodžiais, o veiksmais.


Išdarbinimo poreikis ypač išryškėjo COVID-19 pandemijos metu, kai daugybė žmonių prarado savo darbus. Žmogiškųjų išteklių valdymo asociacijos atlikto tyrimo duomenimis, 2020 m. net 72% JAV organizacijų atleistiems aratleidžiamiems darbuotojams siūlė pasinaudoti išdarbinimo paslaugomis. HR bendrovės UKG Darbuotojų institutoapklausos metu buvo nustatyta, kad 89% darbuotojų, kuriems buvo suteiktos išdarbinimo paslaugos COVID-19metu, apie buvusį darbdavį atsiliepė daug pozityviau.


Pasaulinio išdarbinimo aljanso tyrimo metu nustatyta, kad 80% darbuotojų, kuriems buvo suteikta išdarbinimopaslauga persikvalifi kavimo į kitą darbą srityje, naują darbą sugebėjo susirasti vos per šešis mėnesius. Tai pagrindžia ir dar vieną svarbią išvadą – neretai papildomomis išlaidomis laikomas išdarbinimo procesas iš tiesų verslui ne tik padeda išlaikyti reputaciją, bet ir sumažinti kaštus, padedant darbuotojams naująjį darbą gauti dauggreičiau ir sklandžiau.


Išdarbinimo svarbą jau seniai suprato senosios Europos valstybės. Europos personalo valdymo asociacijosapklausos duomenimis, apie 30% Europos įmonių teikia išdarbinimo paslaugas atleidžiamiems darbuotojams.Tačiau šis rodiklis labai skiriasi priklausomai nuo šalies. Giliausios tradicijos – Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje, kurvyrauja ilgamečiai, brandūs verslai. Skandinavijos šalyse ši paslauga aktyviai veikia jau ištisus dešimtmečius, oįmonės, atliekančios masinius atleidimus, išdarbinimo paslaugomis naudotis įpareigotos net teisiškai.


Nors Lietuvos organizacijose gerosios praktikos ir dėmesio šiai sričiai vis dar skiriama per mažai, reikia pripažinti,kad tai, kas anksčiau mūsų šalyje buvo įprasta tik užsienio kapitalo įmonėms arba didelėms organizacijoms,šiandien pamažu skinasi kelią vis platesniuose Lietuvos verslo sektoriuose.

Pagrindinė klaida – menkas dėmesys žmonėms

Daugiau nei du dešimtmečius dirbant su įvairaus pobūdžio išdarbinimo situacijomis Lietuvoje ir nuolat stebintglobalias tendencijas matyti, kad daugiausia iššūkių kyla ir klaidų padaroma masinių atleidimų metu. Tokiosesituacijose įmonės ima rūpintis atleidimų biudžetu, susikoncentruoja į kaštų mažinimą, neretai pamirštami žmonės,kurie lieka dirbti, nors jų darbo krūvis automatiškai didėja. Tad svarbia išdarbinimo užduotimi čia tampa darbokrūvio paskirstymas, pagalba likusiai komandai priimti pokyčius, siekis išlaikyti jų motyvaciją ir galimybę efektyviaitęsti darbus.


Vis dėlto, neretai ir vieno, organizacijai ypač svarbaus žmogaus, pavyzdžiui, padalinio vadovo ar žmogiškųjų ištekliųspecialisto, turėjusio glaudų ryšį su darbuotojais, atleidimas gali būti itin sudėtingas. Čia iššūkiu tampa siekisišlaikyti pozityvų santykį su svarbiu darbuotoju, būsimu įmonės ambasadoriumi, o tai yra labai svarbi organizacijosreputacijos ir darbdavio įvaizdžio dalis.


Nuotolinio darbo kultūra – dar vienas iššūkis išdarbinimui. Lietuvoje, kur šiandien kuriasi daug jaunų įmonių irtarptautinių paslaugų centrų, neretai vyrauja dažna darbuotojų kaita, paprastai santykis su nutolusiais padaliniaisbūna ne toks stiprus, o atleidimai labiau formalūs, skiriant jiems mažiau vadovybės dėmesio ir HR komandospalaikymo. Tai klaida, nes nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai gali jaustis labiau izoliuoti ir atskirti nuo kolegų,todėl jiems dažnai reikalinga dar stipresnė emocinė parama. Tarptautinės korporacijos jau dabar ieško būdų, kaipišdarbinimo paslaugą teikti darbuotojo gimtąja kalba, prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir skirtumų, nes skirsis ir tokiųdarbuotojų darbo paieškos strategijos, ir įsidarbinimo galimybės.

Tendencija – aktualumas tik didės


Milžinišku greičiu besivystančios technologijos vis didesnį dėmesį išdarbinimo srityje skatina sutelkti darbuotojųperkvalifi kavimui ir perkėlimui į naujas darbo vietas. Organizacijoms atsisakant tam tikrų darbo pozicijų,darbuotojams atsiranda poreikis keisti kvalifi kaciją, pereiti į naujas pramonės šakas, prisitaikyti prie naujų darboreikalavimų. Visa tai – išdarbinimo sritis.

Išdarbinimas ypač svarbus ir senėjančios visuomenės kontekste, nes tai tampa pagrindiniu įrankiu, galinčiu padėtivyresnio amžiaus darbuotojams, susiduriantiems su diskriminacija darbo rinkoje dėl savo amžiaus. Išdarbinimoprogramos tokiems žmonėms gali padėti atnaujinti įgūdžius, parengti naujas darbo paieškos strategijas, kuriosbūtų veiksmingesnės dabartinėje darbo rinkoje. Daugeliui darbuotojų artėjant prie pensinio amžiaus išdarbinimoprogramos gali padėti įsivertinti išėjimo į pensiją galimybes, pvz., galimybes dirbti ne pilną darbo dieną. Akivaizdu,kad darbuotojų amžiui didėjant, darbdaviai taps vis labiau atsakingi ir už tokiems darbuotojams formuojamusnaujus įgūdžius, ir už išteklių, reikalingų fi nansiniam saugumui užtikrinti, sveikatai ir bendrai gyvenimo kokybeipalaikyti, suradimą.


Pasauliui vis dramatiškiau susiduriant su darbuotojų stygiumi, išdarbinimas tampa vis aktualesne tema.Nebejotina, kad su šia investicija teks susidurti kiekvienai organizacijai, siekiančiai sėkmingai veikti nuolatiniųnegailestingų pokyčių sąlygomis.


Komentaro autorė – Ina Skiauterienė, Vadovų paieškos ir konsultavimo įmonės „MPS Baltic“ vadovė

Kiti susiję tinklaraščiai

Susisiekite!